Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Istebna

z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zm. ) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wymagania , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujący sposób:

1) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług powinny:

a) spełniać warunki wynikające z przepisów odrębnych, określających wymagania dla pojazdów asenizacyjnych ,

b) posiadać aktualny dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi ,

c) być oznakowane w sposób trwały i widoczny , umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi.

2) przedsiębiorca powinien spełniać następujące warunki dotyczące bazy transportowej:

a) posiadać aktualny tytuł prawny do terenu nieruchomości , na której zlokalizowana jest baza transportowa,

b) posiadać ilość środków transportu zapewniającą ciągłość i należytą jakość usług wraz z aktualnymi dokumentami,

c) zapewnić miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy transportowej lub posiadać udokumentowaną możliwość korzystania z usług firm prowadzących działalność w zakresie mycia i dezynfekcji samochodów.

3) przedsiębiorca powinien mieć udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną na oczyszczalni ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/279/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz.Urz.Woj.Śl. z 2010r.poz.1141).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Artur Szmek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe