Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.71.2015 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 §1, 4, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Utworzyć w mieście Ruda Śląska sześć odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać niniejszą uchwałę Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Kazimierz Myszur


Załącznik do Uchwały Nr PR.0007.71.2015
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 19 marca 2015 r.

Numery, granice odrębnych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska utworzonych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.


NR
obwodu


Granice obwodu głosowania - ulice


Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej


75


Wolności 30


Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej
Święta Elżbieta


76


Wincentego Lipa 2


NZOZ Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.


77


Główna 11


NZOZ Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.


78


Aleksandra Puszkina 7


Dom Pomocy Społecznej "Senior"


79


Kłodnicka 103


Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa
Dom Pomocy Społecznej


80


Juliusza Słowackiego 22


Pensjonat Senior

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe