Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Żarki, Etap II"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21, pkt 22, pkt 38 oraz art. 403 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 lit a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U z 2013r poz. 1232 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Żarki, Etap II".

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, określa warunki udzielenia dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób jej rozliczenia. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisława Nowak


Załącznik do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 25 marca 2015 r.

Regulamin
udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Żarki, ETAP II

infoRgrafika


Spis treści

§ 1. Definicje

§ 2. Cele Programu

§ 3. Forma i wysokość dofinansowania

§ 4. Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

§ 5. Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

§ 6. Zakres Kosztów Kwalifikowanych

§ 7. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu


§ 1. Definicje

Program - zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach Nr XXIII/158/2012 z dnia 24 października 2012 roku - Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Żarki.

Gmina - Gmina Żarki.

UMiG - Urząd Miasta i Gminy w Żarkach

RPO WSL 2014-2020- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 i kolejnymi cytowanej wyżej ustawy.

Inwestor - właściciel lub współwłaściciel budynku zlokalizowanego na terenie Gminy Żarki, który złożył Wniosek oraz pozytywnie przeszedł etap Weryfikacji.

Wykonawca - firma instalacyjna dokonująca montażu kolektorów słonecznych wraz z niezbędnymi urządzeniami tworzącymi zestaw, wybrana przez Gminę Żarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz .907 z póżn. zm.).

Kolektory słoneczne - urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło przeznaczone do ogrzania wody.

Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora w siedzibie Miasta i gminy w Żarkach przy ul. Kościuszki 15/17, pokój nr. 18

Weryfikacja - dokonanie oceny zgodności stanu zadeklarowanego w złożonym Wniosku ze stanem faktycznym oraz zakwalifikowanie Inwestora do odpowiedniego wariantu. Weryfikacja przeprowadzana jest przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki i/lub w budynku Inwestora.

Wariant - zakres realizowanych prac określonych w Regulaminie, zależny od liczby osób zamieszkujących budynek.

Umowa - umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem i Gminą Żarki, określająca warunki współpracy stron związanej z realizacją Programu.

Lista Rankingowa - Lista Inwestorów po pozytywnej Weryfikacji, mieszczących się w określonym w programie limicie.

Lista Rezerwowa - Lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych Inwestorów.

Kosztorys - kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Koszty kwalifikowane - ustalone na podstawie Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Podstawą opracowania zakresu Kosztów Kwalifikowanych jest Kosztorys.

Koszty niekwalifikowane -koszty związane z realizacją Inwestycji, a w szczególności koszty robót związanych z adaptacją miejsca na potrzeby montażu kolektorów słonecznych, dostosowanie instalacji elektrycznej, instalacji hydraulicznej do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów budowlanych

Zakres prac modernizacyjnych - montaż zestawu kolektorów słonecznych wraz z niezbędnymi urządzeniami w ramach przydzielonego przez Komisję Wariantu.

§ 2. Cele Programu

1. Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w Budynkach stanowiących własność Inwestorów. Cel Programu zbieżny jest z Priorytetami RPO WSL na lata 2014-2020 w szczególności z Osią Priorytetową IV Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna.

2. Program realizowany będzie poprzez następujące Warianty:

1) montaż zestawu kolektorów słonecznych dla Budynku zamieszkiwanego przez 1-2 osoby,

2) montaż zestawu kolektorów słonecznych dla Budynku zamieszkiwanego przez 3-5 osób;

3) montaż zestawu kolektorów słonecznych dla Budynku zamieszkiwanego przez 6-7 osób

4. ) montaż zestawu kolektorów słonecznych dla Budynku zamieszkiwanego przez 8 i więcej osób

3. Zgodnie z Programem w II Etapie przewiduje się zakres prac modernizacyjnych łącznie 130-180 budynków, w zależności od rozdysponowania środków na Warianty z § 2 ust. 2, do których zakwalifikowano Inwestorów.

§ 3. Termin realizacji, forma i wysokość dotacji

1. Realizacja Programu nie jest zależna od Gminy, a wynika z otrzymania przez Gminę środków na urzeczywistnienie II Etapu Programu ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Inwestor nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Gminy w przypadku braku otrzymania środków lub przesunięcia terminu realizacji.

2. Każdy Inwestor może uzyskać dotację w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej 70% wartości Kosztów kwalifikowanych inwestycji określonych w § 6 ust. 2 Regulaminu. Pozostałą część kosztów inwestycji Inwestor pokrywa z własnych środków.

3. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy.

§ 4. Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

1. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest Lista Rankingowa.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie w UMiG Wniosku, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru Wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową www.umigzarki.pl, www.zarki.eboi.pl oraz rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Żarki.

4. Wszystkie wnioski, które wpłyną do UMiG w wyznaczonym terminie zostaną poddane Weryfikacji.

5. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest Lista Rankingowa oraz Lista Rezerwowa.

6. O zakwalifikowaniu się Inwestora na Listę Rankingową zdecyduje losowanie spośród złożonych Wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Osoby nie zakwalifikowane na Listę Rankingową zostaną umieszczone na Liście Rezerwowej. O kolejności na obydwóch listach decydować będzie przeprowadzone losowanie.

7. Termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości.

8. Miejsce na Liście Rankingowej oraz Liście Rezerwowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.

9. W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście Rankingowej zostanie ona uzupełniona o kolejnego Inwestora z Listy Rezerwowej według odpowiedniego Wariantu.

10. Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać na stronie internetowej Gminy: www.umigzarki.pl, na stronie https://zarki.eboi.pl/ oraz w UMiG.

§ 5. Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

1. Przystępując do Programu Inwestor:

1) zaświadcza, że jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Żarki i przedstawi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z Księgi Wieczystej potwierdzający stan faktyczny w momencie zakwalifikowania się na Listę Rankingową,

2) w przypadku współwłasności zaświadcza, że posiada zgodę i udzielone pełnomocnictwo przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania w ramach Programu, które przedstawi w momencie zakwalifikowania się na Listę Rankingową,

3) zaświadcza, że w Budynku, na którym ma zostać zamontowany zestaw kolektora słonecznego nie jest prowadzona przez właściciela, jak i osoby trzecie działalność gospodarcza, lub prowadzona jest działalność gospodarcza, ale bez wykorzystania ciepłej wody użytkowej podgrzewanej i zobowiązuje się, że nie będzie używana w okresie trwałości projektu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ciepła woda użytkowa podgrzewana przy użyciu zestawu kolektora słonecznego zamontowanego w ramach projektu,

4) zaświadcza, że Budynek nie jest wyposażony w kolektory słoneczne,

5) zaświadcza, że Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

2. Inwestor umożliwi dostęp przedstawicielom Gminy do Budynku celem przeprowadzenia Weryfikacji.

3. Inwestor zatwierdzi Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę.

4. Kosztorys zweryfikowany zostanie przez Gminę.

5. Inwestor zawrze z Gminą Umowę na wykonanie prac modernizacyjnych.

6. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do Budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Gminy celem przeprowadzenia kontroli.

7. Przez okres 5 lat (od daty sporządzenia protokołu końcowego) właścicielem zestawu kolektorów solarnych jest Gmina aż do czasu przeniesienia ich własności na rzecz Właściciela.

8. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego działania.

9. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem przez okres minimum 5 lat. Inwestor nie może dokonywać żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia i zgody Gminy.

10. W przypadku zbycia Budynku w okresie do 5 lat zobowiązania wynikające z zawartych Umów przechodzą na kolejnych właścicieli Budynku.

§ 6. Zakres Kosztów Kwalifikowanych

1. Zakres Kosztów Kwalifikowanych wyszczególniony zostanie w Kosztorysie.

2. Zakres kosztów kwalifikowanych zostanie określony po ukazaniu się Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

§ 7. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Gminę i Wykonawcę.

2. Podstawą roszczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez przedstawiciela Gminy i Wykonawcę.

3. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Gmina skreśli Inwestora z Listy Rankingowej.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 5 ust. 9, Inwestor zwróci koszty otrzymanego całkowitego dofinansowania uzyskanego w ramach Programu wraz z ustawowymi odsetkami.

5. Nie przystąpienie Inwestora, mimo skutecznego powiadomienia przez Gminę, do procedury związanej z realizacją planowanych zamierzeń modernizacyjnych (co wynika z Listy Rankingowej) spowoduje wykreślenie Inwestora z Programu.

6. Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku poddanych weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu.

7. Gmina ma prawo wykluczyć Inwestora z Programu, który złamał bądź nie dopełnił warunków Umowy lub Regulaminu.

8. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać nieprzekraczalnych terminów realizacji poszczególnych etapów Programu, ustalonych przez Gminę. Niedotrzymanie przez Inwestora określonych terminów może skutkować wykluczeniem z Programu.

9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część realizacji Programu. Strony przystępując do Programu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wniosek
o udział w Etapie II "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Żarki"

Dane wnioskodawcy

Nazwisko i Imię

Seria i numer dowodu osobistego

PESEL

Adres zamieszkania

Adres budynku do instalacji

Telefon

Księga Wieczysta

Numer działki

Informacje odnośnie doboru instalacji:

1. Liczba osób zamieszkujących budynek: …………………………………

2. Dane dotyczące zużycia wody: miesięcznie ………………………… m3

3. Rodzaj obiektu: dom jednorodzinny / wielorodzinny*

4. Pokrycie dachu: blacha / papa / dachówka/ inne: …………………………..*

5. Planowane miejsce montażu kolektorów: połać dachowa/ fasada budynku/ wolnostojące*

6. Planowane miejsce montażu zbiornika na ciepłą wodę: kotłownia / piwnica / poddasze*

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte.

Ponadto oświadczam że:

1. Ja, niżej podpisany, jako uczestnik Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żarki, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Żarki.

2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żarki Etap II, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących innych usług i Programów mogących zainteresować składającego oświadczenie.

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Gmina Żarki z siedzibą w Żarkach, przy ul. Kościuszki 15/17.

4. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

5. Nie posiadam zaległości:

- w opłacie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych co do wszystkich osób zamieszkujących Budynek,

- w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym,

- wobec Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach.

…………………………………………………………………

czytelny podpis


Wypełnia Komisja :

__________________________________________________________________________________________

Po dokonanej weryfikacji niezakwalifikowano wniosku do Programu/zakwalifikowano wniosek do Programu w Wariancie ……………….. *

__________________________________________________________________________________________

W przeprowadzonym losowaniu zakwalifikowano wniosek na Listę Rankingową pod numerem …………………. .*

W przeprowadzonym losowaniu zakwalifikowano wniosek na Listę Rezerwową pod numerem …………………. .*

__________________________________________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe