Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/57/2015 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ulicy K. Pułaskiego 70

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
po otrzymaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty i spełnieniu wymogów art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.,poz.167) oraz przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2015 roku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ulicy K. Pułaskiego 70.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Jastrzębski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe