Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/67/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 167) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim i mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego oraz zasięgnięciu opinii organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (tekst jednolity Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 4923, z późn. zm.) w ten sposób, że:

1) § 6 pkt 1 Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim stanowiącego załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie:

udzielanie medycznych świadczeń stacjonarnych w zakresie:

a) chorób wewnętrznych,

b) neonatologii,

c) pediatrii,

d) chirurgii ogólnej,

e) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

f) ginekologii i położnictwa,

g) anestezjologii i intensywnej terapii,

h) neurologii,

i) leczenia udarów,

j) rehabilitacji,

k) geriatrii;";

2) § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim stanowiącego załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie:

podległe Dyrektorowi:

a) zastępcy dyrektora ds. lecznictwa (w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim),

b) zastępca dyrektora ds. techniczno- eksploatacyjnych,

c) naczelne pielęgniarki (w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim),

d) główny księgowy,

e) dział służb pracowniczych,

f) kancelaria i sekretariat dyrektora,

g) pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością,

h) biuro prawne,

i) dział informatyki,

j) dział zamówień publicznych i zaopatrzenia,

k) dział służby BHP,

l) inspektor ds. obronnych i rezerw,

m) inspektor ds. p. pożarowych,

n) specjalista ds. kontroli wewnętrznej;";

3) § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim stanowiącego załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie:

podległe Z-cy Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych:

a) dział techniczny w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim,

b) kierownik brygady sprzątającej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim,

c) sekcje żywienia w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim;";

4) Załącznik nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim pod nazwą "Wykaz przedsiębiorstw z komórkami organizacyjnymi stacjonarnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik nr 2 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim pod nazwą "Schemat organizacyjny Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/67/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI
STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Szpital w Rydułtowach, 44 - 280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47:

1) Izba Przyjęć:

a) Ogólna,

b) Pediatryczna,

c) Ginekologiczno-Położnicza,

d) Internistyczna,

e) Ambulatorium Ogólne przy Izbie Przyjęć,

f) Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;

2) Ambulatorium Ogólne;

3) Oddział Chorób Wewnętrznych I - 41 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;

4) Oddział Chorób Wewnętrznych II - 50 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;

a) Pododdział Geriatryczny - 18 łóżek;

5) Oddział Pediatryczny - 52 łóżka, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

a) Pododdział Patologii Noworodka - 4 łóżka;

6) Oddział Chirurgiczny Ogólny - 35 łóżek;

7) Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - 24 łóżka;

8) Oddział Ginekologiczno - Położniczy - 58 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

9) Oddział Neonatologiczny - 23 łóżka;

10) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 4 łóżka;

11) Oddział Rehabilitacyjny - 25 łóżek;

12) Blok operacyjny;

13) Trakt porodowy;

14) Dział farmacji szpitalnej;

15) Sterylizatornia;

16) Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 1;

17) Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 2;

18) Pracownia diagnostyki obrazowej USG;

19) Pracownia endoskopii;

20) Pracownia anatomopatologii.

2. Szpital w Wodzisławiu Śląskim, 44 - 300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51:

1) Izba Przyjęć;

2) Izba Przyjęć - II;

3) Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;

4) Ambulatorium Ogólne;

5) Oddział Chorób Wewnętrznych I - 50 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;

6) Oddział Chorób Wewnętrznych II - 33 łóżka, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;

7) Oddział Chirurgiczny Ogólny - 50 łóżek;

8) Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - 33 łóżka;

9) Oddział Ginekologiczno - Położniczy - 50 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

10) Oddział Pediatryczny - 17 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

11) Oddział Neonatologiczny - 19 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

12) Oddział Neurologiczny - 12 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

13) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 6 łóżek;

14) Oddział Rehabilitacyjny- 24 łóżka;

15) Oddział Udarowy - 16 łóżek;

16) Blok operacyjny;

17) Trakt porodowy;

18) Apteka szpitalna;

19) Sterylizatornia;

20) Pracownia diagnostyki obrazowej RTG;

21) Pracownia diagnostyki obrazowej USG;

22) Pracownia diagnostyki obrazowej USG - II;

23) Pracownia EKG;

24) Pracownia EEG;

25) Pracownia endoskopii;

26) Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164;

27) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej.

3. Zespół Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47:

1) Poradnia Gastroenterologiczna;

2) Poradnia Kardiologiczna;

3) Poradnia Onkologiczna;

4) Poradnia Ginekologiczno - Położnicza;

5) Poradnia Chirurgii Ogólnej;

6) Poradnia Proktologiczna;

7) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej;

8) Poradnia Preluksacyjna;

9) Poradnia Okulistyczna;

10) Poradnia Urologiczna;

11) Poradnia Geriatryczna;

12) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Gastroenterologicznej;

13) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Onkologicznej;

14) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;

15) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Proktologicznej;

16) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Preluksacyjnej;

17) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej;

18) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

19) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;

20) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;

21) Dział Medycyny Pracy - Poradnia Medycyny Pracy;

22) Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG;

23) Pracownia EKG;

24) Pracownia EEG;

25) Pracownia Audiometrii;

26) Pracownia Spirometrii.

4. Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, 44- 300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164:

1) Poradnia Kardiologiczna;

2) Poradnia Ginekologiczno - Położnicza;

3) Poradnia Chirurgii Ogólnej;

4) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej;

5) Poradnia Preluksacyjna;

6) Poradnia Dermatologiczna;

7) Poradnia Chorób Zakaźnych;

8) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci;

9) Poradnia Urologiczna;

10) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;

11) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;

12) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;

13) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;

14) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Neurologicznej dla Dzieci;

15) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

16) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chorób Zakaźnych;

17) Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG;

18) Poradnia onkologiczna.

5. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy,

ul. Plebiscytowa 47:

1) Zespół transportu sanitarnego;

2) Zespół ratownictwa medycznego podstawowy;

3) Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny.

6. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51:

1) Zespół transportu sanitarnego;

2) Zespoły ratownictwa medycznego podstawowe;

3) Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/67/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACHI WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe