Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/69/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.lit. c i d, pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 3 618 009,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w wysokości 134 017 435,50zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 3 618 009,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w wysokości 138 488 723,50zł.

3. Zwiększa się plan przychodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 1 500 000,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w wysokości 8 100 223,00 zł.

4. Zwiększa się plan rozchodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 1 500 000,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały i ustala się planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w wysokości 3 628 935,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami, w ten sposób, że:

1) po § 3 dodaje się § 31 o następującym brzmieniu:

Ustala się, iż maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2015 wyniesie 1 500 000,00 zł.";

2) zmienia się załącznik Nr 7 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2015r." w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/69/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok

Dział

Nazwa

Dochody ogółem

w tym:

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW

3 618 009

3 618 009

-

SUBWENCJA OGÓLNA

3 615 272

3 615 272

-

758

Różne rozliczenia

3 615 272

3 615 272

-

Określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

2 737

2 737

-

801

Oświata i wychowanie

2 737

2 737

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/69/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok

Dział

Rozdz.

Nazwa

Kwota w

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW

3 618 009

750

Administracja publiczna

315

75020

Starostwa powiatowe

315

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

315

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

315

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

315

801

Oświata i wychowanie

3 312 871

80102

Szkoły podstawowe specjalne

200 000

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

200 000

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

200 000

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

200 000

80120

Licea ogólnokształcące

202 737

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

Dotacje na zadania bieżące

200 000

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

2 737

80130

Szkoły zawodowe

2 910 134

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

2 910 134

Dotacje na zadania bieżące

2 910 134

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

304 823

85407

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

206 668

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

206 668

Dotacje na zadania bieżące

206 668

85419

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

98 155

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

98 155

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

98 155

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

98 155


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/69/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie zmian w planie przychodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW ŁĄCZNIE

1 500 000

-

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 500 000

-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/69/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie zmian w planie rozchodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW ŁĄCZNIE

1 500 000

-

991

Udzielone pożyczki i kredyty

w tym:

1 500 000

-

- pożyczki

1 500 000

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/69/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok

Dział

Rozdz.

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE

469 095

469 095

700

Gospodarka mieszkaniowa

469 095

-

70005

Gospodarka gruntami nieruchomościami

469 095

-

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

469 095

-

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

469 095

-

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

469 095

-

750

Administracja publiczna

-

469 095

75011

Urzędy wojewódzkie

-

469 095

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

-

469 095

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

-

469 095

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

469 095


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/69/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zmiana kwoty dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego ogółem:

3 316 802

-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

206 668

-

Dotacje celowe

206 668

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

206 668

-

85407

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

206 668

-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

3 110 134

-

Dotacje celowe

3 110 134

-

801

Oświata i wychowanie

3 110 134

-

80120

Licea ogólnokształcące

200 000

-

80130

Szkoły zawodowe

2 910 134

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe