Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594) oraz art.211, art.212, art.217, art.235, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
u c h w a l a :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 25 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział

Nazwa

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

756

Dochody od osób prawnych, fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem890.000,--

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

890.000,-

-

w tym:

dochody bieżące

890.000,-

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

890.000,-

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-

890.000,-

w tym:

dochody bieżące

-

890.000,-

Razem dochody

890.000,-

890.000,-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe