Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jaworzna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jaworzna.

§ 2

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez właściciela nieruchomości z dołu, bez wezwania, w terminie do 22 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego opłata dotyczy.

2. Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku z góry, w terminie do 22 kwietnia każdego roku.

3. W roku, w którym powstał po raz pierwszy obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 2, opłata winna być wnoszona przez właściciela nieruchomości z góry, w terminie do 22 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

4. Wysokość stawek opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, określa odrębna uchwała.

§ 3

Właściciel nieruchomości opłatę może uiszczać wpłatą gotówki lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVII/395/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1144) zmieniona uchwałą Nr XXXV/509/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 5579).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe