Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/69/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 188) - na wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

1) obwód nr 45 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63,

2) obwód nr 46 w SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Chełmońskiego 28.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe