Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/70/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 26 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - na wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXVIII/408/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania, zmienionej częściowo uchwałą Nr XLV/600/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2014 r., wprowadza się zmianę polegającą na wyznaczeniu nowej siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie numer 39:

- obwód numer 39 - siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Kultury, ul. Wiosny Ludów 1 (Jeleń).

§ 2

Jednolity tekst podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania, ustalający ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zawierający zmianę o której mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 4

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski


Załącznik do Uchwały Nr VI/70/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe