Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII-51-2015 Rady Gminy Nędza

z dnia 30 marca 2015r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK" poprzez zwiększenie planu dochodów budżetu zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Dokonać zmiany w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK" poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały .

§ 3. Załączniknr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 4. Załączniknr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały .

§ 5. W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 18 908 729,51zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 117 112,71 zł

- dochody majątkowe w kwocie 791 616,80 zł

- po stronie wydatków kwotą 20 934 538,03zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18 102 878,60 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 831 659,43 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik Nr tabela nr 1 do Uchwały Nr VII-51-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalaczniktabela%20nr%201.pdf


Załącznik Nr tabela nr 2 do Uchwały Nr VII-51-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalaczniktabela%20nr%202.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII-51-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII-51-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe