Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Nędza

z dnia 30 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018) Rada Gminy Nędzauchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr VI-35-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust. 1 skreśla się wyrażenie o brzmieniu:

…których rodzice są mieszkańcami Gminy Nędza";

2) w § 2 skreśla się ust. 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe