Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.77.2015 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 24 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.12 pkt 5, art. 51 ust. 1, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015, w brzmieniu ustalonym uchwałą z dnia 19.03.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Plan dotacji udzielanych z budżetu samorządowego na 2015 rok", tabela nr 7 "Plan wydatków majątkowych budżetu samorządowego na 2015 rok", tabela nr 8 "Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok", tabela nr 10 "Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku", tabela nr 11 "Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na 2015 rok związanych z realizacją zadań określonych w "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 i tabela nr 16 "Planowane przychody i rozchody na 2015 rok" otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Kazimierz Myszur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.77.2015
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu samorządowego na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr PR.0007.77.2015
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków majatkowych na 2015 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr PR.0007.77.2015
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr PR.0007.77.2015
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr PR.0007.77.2015
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na 2015 rok związanych z realizacją zadań określonych w "Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015"


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr PR.0007.77.2015
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Planowane przychody i rozchody na 2015 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe