Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1) i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawiercie dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 10,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawiercie dla nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 15,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 1 lub 2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 4. Traci moc Uchwała NR XXXI/305/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe