Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie nadania nazwy ul. Inwestycyjna położonej w Zawierciu - os. Marciszów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Nadać nazwę ulica Inwestycyjna obwodnicy zachodniej miasta Zawiercia, która jest drogą bez nazwy położoną w Zawierciu - osiedle Marciszów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe