Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WOK.032.11.2015.WES Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 2 marca 2015 r. pomiędzy :

Powiatem Gliwickim z siedzibą pod adresem: 44-100Gliwice , ul. Zygmunta Starego 17, zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem,

który reprezentują:

1)Waldemar Dombek - Starosta Gliwicki

2)Ewa Jurczyga - Wicestarosta Gliwicki

a

Gminą Pyskowice z siedzibą pod adresem: 44-120Pyskowice , ul. Strzelców Bytomskich 3, zwaną w dalszej części porozumienia Gminą,

którą reprezentuje:

Wacław Kęska -Burmistrz Miasta Pyskowice

Na podstawie Uchwały Nr LI/331/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach, Uchwały NR IV/21/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2015 roku przez Powiat Gliwicki, art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.), w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z §2 ust.2 porozumienia z dnia 01 stycznia 1995r. zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty w Katowicach a Gminą, Powiat zobowiązuje się do przekazywania Gminie w 2015 roku środków finansowych w postaci dotacji na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach, w terminie do 28-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący w wysokości 1/13 kwoty określonej w ust. 2, a w miesiącu marcu 2/13.

2. Ustala się kwotę dotacji na 2015 rok w wysokości 85.000 zł.

§ 2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych (w tym specjalnych), gimnazjów (w tym specjalnych), szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Pyskowice.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do:

1) wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem;

2) udostępniania danych z baz oświatowych prowadzonych przez Gminę dotyczących liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina, objętych działaniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach;

3) rozliczania przekazanej dotacji kwartalnie w terminie do 15-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz pochodzących ze środków zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), łącznie z częścią opisową dotyczącą wykonywanych zadań.

§ 4. Środki finansowe przekazane w postaci dotacji pokrywają wszystkie roszczenia Gminy z tytułu prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Za Powiat

Starosta Gliwicki

Waldemar Dombek

Za Gminę

Burmistrz Miasta Pyskowice

Wacław Kęska

Wicestarosta Gliwicki

Ewa Jurczyga

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe