Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 178.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie miasta Częstochowy w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 , ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie miasta Częstochowy w 2015 roku:

Lp.

Nazwa i adres domu pomocy społecznej

Kwota w

1.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza 2

3 257,00

2.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej 1

3 040,00

3.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. św. Jadwigi 84/86

3 031,00

4.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Wesołej 14

3 627,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe