Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 28/V/2015 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 353.821 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 153.733 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 200.088 zł (wolne środki), zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się wykaz "Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r." zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się wykaz "Planowane dotacje do udzielenia w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.386.662 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/V/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał 1 doch 31.03.2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/V/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 31.03.2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 przychody 31.03.2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 28/V/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 Wyd inw jednor 31.03.2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 28/V/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 - KZB 2015 po zmianach 31.03.2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 28/V/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 dotacje z budżetu gminy 31.03.2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe