Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 30/V/2015 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), art. 9, art. 28 § 4, art. 30 § 2 i § 3, art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.749 z późn. zm.).

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych z terenu Gminy Włodowice następuje w drodze inkasa przez inkasentów. Wykaz inkasentów oraz sołectw, z których pobierają podatki określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Inkasenci wskazani w załączniku Nr 1 na każdą pobraną kwotę podatku wydają pokwitowanie na kwitariuszach przychodowych pobieranych w Referacie Finansowo - Księgowym Urzędu Gminy Włodowice.

3. Terminem płatności dla inkasentów jest dziesiąty dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy Włodowice.

Inkasent odpowiada całym swym majątkiem za pobrane, a nie wpłacone podatki.

4. Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranych podatków jest kwartalne i składa się z dwóch składników:

- stałego wynagrodzenia kwartalnego w wysokości 120,00 zł. brutto

- zmiennego wynagrodzenia w wysokości 8 % kwoty zainkasowanej w danym kwartale.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 4, wypłacane będzie raz na kwartał do końca miesiąca, w którym inkasenci rozliczyli się z pobranej raty podatku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 24/IV/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie: ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik do Uchwały Nr 30/V/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW POBIERAJĄCYCH PODATKI
Z POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW GMINY WŁODOWICE

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

SOŁECTWO

1. Wiesława Janikowska

Włodowice

2. Maria Kwiatkowska

Parkoszowice

3. Dagmara Derdoń - Wicepolska

Morsko

4. Wojciech Kazanecki

Skałka - Kopaniny

5. Stanisław Mus

Hucisko

6. Józef Pleban

Rudniki

7. Włodzimierz Powązka

Rzędkowice

8. Jolanta Danek

Zdów

9. Monika Grela

Góra Włodowska - kolonia

10. Sławomir Łyszczarz

Góra Włodowska - wieś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe