Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 37/V/2015 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Włodowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2014 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Włodowice oraz ich wartość wyrażoną w punktach:

Kryterium

Liczba punktów

1) dziecko z placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą socjalną (asystent rodziny)

10

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w danym roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

8

3) dziecko, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje dziennie, lub prowadzi działalność rolniczą, lub pozarolniczą działalność gospodarczą - dotyczy to również rodzica pracującego/ studiującego dziennie/ prowadzącego działalność rolniczą lub pozarolniczą samotnie wychowującego dziecko

6

4) zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej

1 pkt. za każdą godzinę

5) dziecko zamieszkałe w bliskiej odległości od przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dzieci, których rodzice/ rodzic/ prawny opiekun pracuje w bliskiej odległości od przedszkola

2

§ 2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1:

1) dla kryterium 1 - oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny;

2) dla kryterium 3 - oświadczenie o zatrudnieniu/ studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe