Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 50/VI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały 35/V/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 92/VII/2007 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Woźniki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013r., poz. 594 z późn.zm.) Rada Miejska w Woźnikach

U c h w a l a

§ 1.

W uchwale Nr 35/V/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 92/VII/2007 z dnia 30.04.2007 r. zmienić § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe