Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 57/VI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 26/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę

1 802 858,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów

w tym:

41 443 587,15 zł

1/ bieżące w kwocie

z tego:

1 802 858,00 zł

a) wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Min.Fin. ST3.4750.5.2015

1 082 858,00 zł

§ 2.

Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę

1 802 858,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków

w tym:

40 691 371,15 zł

1/ bieżące w kwocie

z tego:

1 607 858,00zł

a) wydatki jednostek budżetowych

1 576 228,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 309 199,00 zł

267 029,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące

31 630,00 zł

2/ majątkowe w kwocie

z tego:

195 000,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

195 000,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/VI/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/VI/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 57/VI/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe