Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/8/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmian do uchwały Nr II/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 6 k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.W uchwale Nr II/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, określonej w § 1 ust. 1 lub w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny w ust. 2".

2. § 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

za pierwsze cztery osoby stawka opłaty została określona w § 1 ust. 1 i ust. 2".

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe