Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Procedura konsultacji aktów prawa miejscowego dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę na terenie Gminy Gaszowice lub działających na rzecz mieszkańców Gminy.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów określonych w § 1
w odniesieniu do aktów prawa miejscowego, a dotyczących ich statutowej działalności.

2. Każdy z podmiotów ma prawo do wyrażenia opinii w sposób określony w niniejszej uchwale.

3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do przeprowadzenia konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 3. 1. Konsultacje są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Gaszowice - www.gaszowice.pl, na której wraz z ogłoszeniem zamieszcza się projekt aktu prawnego stanowiącego przedmiot konsultacji.

2. Ponadto dopuszcza się formę prowadzenia konsultacji w formie konferencji, bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz korespondencyjnie.

3. Konsultacje ogłasza i przeprowadza Wójt Gminy Gaszowice.

§ 4. Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 powinno zawierać informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konsultacji, a w szczególności:

a) przedmiot i termin konsultacji,

b) określenienie podmiotów uprawnionych do konsultacji,

c) formę zgłaszania uwag i opinii,

d) wskazanie stanowiska merytorycznego do udzielania wyjaśnień oraz przyjmowania uwag i opinii,

e) sposób ogłoszenia wyników konsultacji.

§ 5. 1. Termin wyrażenia opinii przez podmioty uprawnione do konsultacji nie może być krótszy niż 3 dni.

2. Konsultacje są ważne niezależnie od ilości podmiotów w nich uczestniczących.

3. Nie przedstawienie opinii w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie oznacza rezygnację z możliwości jej wyrażenia.

4. W terminie 2 dni od dnia zakończenia konsultacji Wójt Gminy Gaszowice podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej Gminy określonej w § 3 ust. 1.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Masarczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe