Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Godów

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt. 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art.6j ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Godów, w wysokości 8,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są poddawane segregacji i oddawane w sposób zmieszany, tj. w wysokości 24,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe