Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Godów

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 218, art. 220-222, art. 235-239, art. 242, art. 243, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami),

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 90.882,61 zł., w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 90.882,61 zł., oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi: 40.296.401,61 ., w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 34.863.031,61 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości: 5.433.370,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 43.520,00 zł. , w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę: 43.520,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi: 41.485.315,00 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 31.956.554,00

2) wydatki majątkowe w wysokości: 9.528.761,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 1.188.913,39 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu:

1) pożyczek długoterminowych w wysokości: 463.069,67 zł.,

2) kredytu długoterminowego w wysokości: 725.843,72 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 2.433.965,74 zł., z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości: 3.622.879,13 zł., z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6. § 8 ust. 2 przyjmuje brzmienie: Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.220.000,00 zł. przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/39/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/39/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/39/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/39/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe