Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 42/V/2015 Rady Gminy Irządze

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Irządze obowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Irządze w Urzędzie Gminy Irządze w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Gminy Irządze.

3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie .XLS albo .XLSX, określony niniejszą uchwałą.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 151/XX/2013 Rady Gminy Irządze z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Wojciech Ledwoch


Załącznik do Uchwały Nr 42/V/2015
Rady Gminy Irządze
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe