Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI.25.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), oraz art.6k ust.1, ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wysokości 7,00 zł miesięcznie.

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 14,00 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 110/120 l - w wysokości 9,00 zł

b) o pojemności 240 l - w wysokości 14,00 zł

c) o pojemności 1100 l - w wysokości 53,00 zł

d) o pojemności KP5 - w wysokości 230,00 zł

e) o pojemności KP7 - w wysokości 300,00 zł

f) o pojemności KP10 - w wysokości 410,00 zł

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik, o której mowa w ust. 1 wynosi:

a) o pojemności 110/120 l - w wysokości 18,00 zł

b) o pojemności 240 l - w wysokości 28,00 zł

c) o pojemności 1100 l - w wysokości 106,00 zł

d) o pojemności KP5 - w wysokości 460,00 zł

e) o pojemności KP7 - w wysokości 600,00 zł

f) o pojemności KP10 - w wysokości 820,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014 roku poz.1459).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Norbert Małolepszy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe