Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz przez właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie w terminie 14 dni:

1) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

2) od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, lub zmiany ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości dla neiruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 3

1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie danych XML, z układem informacji i powiązań między nimi, wynikającymi z wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracje składane w sposób określony w ust. 1 muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) albo innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji, o którym mowa w ust. 4.

4. Inny podpis elektroniczny, zapewniający autentyczność deklaracji, oparty jest na zestawie cech informacyjnych składającego deklarację, numerze PIN oraz loginie nadanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

5. Deklaracje składane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą:

1) platformy ePUAP, zgodnie z przyjętymi na tym portalu zasadami,

2) strony internetowej e.mznk-jaworzno.pl.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVII/397/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1146) zmieniona uchwałą Nr XLVI/605/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 2755).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/61/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/61/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/61/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe