Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 1 364 862,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 1 598 759,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych powodujące zwiększenie ich o kwotę 1 913 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2015 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 42 760 927,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 40 944 927,21 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1 816 000,00 zł

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 43 229 965,86 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 37 575 469,49 zł.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 654 496,37 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w § 3 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 469 038,65 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z:

a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 466 838 zł,

b) wolnych środków, októrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 200,65 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 764 438,65 zł z następujących tytułów:

a) z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 530 542,05 zł

b) wolnych środków, októrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 233 896,60 zł,

2. Przychody te przeznacza się na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 469 038,65 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w bankach krajowych oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 295 400 zł. 3 . Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 295 400 zł z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 75 400 zł

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 220 000 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w § 12 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i kredytów w kwocie 295 400 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości w wysokości 469 038,65zł.

§ 7. Wprowadza się zmiany w § 15 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 469 038,65 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 295 400 zł

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

5) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Gminy Jeleśnia na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2015 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje udzielone z budzetu gminy Jeleśnia w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr VI/29/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015r.

Wprowadzono do budżetu następujące dochody:

Dział 600-zwiększenie dochodówo kwotę 1 451 000 zł na:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włanych gmin (związków gmin) - 1 451 000 zł - dochód majątkowy.

Wprowadzono środki z otrzymanych promes Nr:

- DUSKŻiZK-WPRZS.864.75.2015 z dnia 17 lutego 2015r. -dofinansowanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie odcinka drogi do Przys. Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+400 w kwocie 51 000 zł

- DUSKŻiZK-WPJST.864.500.2015 z dnia 17 lutego 2015r. -dofinansowanie 2 2015 roku zadań pn.:

a) Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej, w km 1+300-2+400,

b) Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Pindelówka w Przyborowie, w km 0+000-0+950,

c) Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Grygusie w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-1+070

d) Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Basikowa w Korbielowie, w km0+000-0+280

łączna wartość promesy wynosi 1400 000 zł.

Dział 750-zmniejszenie dochodówo kwotę 17 217 zł

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innyc zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 17 217 zł

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.14.2.2015 z dnia 6.02.2015r., w zmniejszono środki na zadania nadzorowane przez WSOiC oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego o łączną kwotę 21 727 zł a zwiększonono środkid decyzją Nr FBI.3111.50.2.2015 z 19.02.2015r. na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury o kwotę 4 510 zł.

Dział 756-zmniejszenie dochodówo kwotę 850 000 zł

1) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 850 000 zł

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1952) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały budżetowe do 31.03.2015r. i dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy ujmować w dziale 900 rozdziale 90002 Gospodarka odpadami. Mając na uwadze powyższą zmianę dokonuje się zmniejszenia w dziale 756 a zwiąkszenia w dziale 900.

Dział 758-zmniejszenie dochodówo kwotę 49 013 zł

1) Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) o kwotę 49 013 zł

Zmniejszenia tego źródła dochodu dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6.02.2015r. W niniejszym piśmie zmniejszona została subwecja oświatowa, w związku ze zmianą zasad przyjętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.12.2014r. oraz weryfikacją uczniów na 30.09.2014 i na dzień 10.10.2014r.

Dział 801-zmniejszenie dochodów o kwotę 19 907,47 zł

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - dotyczy zmniejszenia środków w projekcie "Rozwój edukacji w gminie Jeleśnia" o mylnie przyjęte środki, które zostały na rachunku bankowym na koniec roku 2014 a dotyczyły zaliczki na poczet wydatków z roku 2015

Dział 900- zwiększenie dochodów o kwotę 850 000 zł

1) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 850 000 zł

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1952) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały budżetowe do 31.03.2015r. i dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy ujmować w dziale 900 rozdziale 90002 Gospodarka odpadami.

Reasumując dochody ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 1 364 862,53 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 42 760 927,21 zł.

Wprowadzono do budżetu następujące wydatki:

1.Dział 600- zwiększenie wydatków o kwotę 1 659 482,83 zł.

a) rozdział 60016 - zmniejszono wydatki bieżace jednostek budżetowych związane z realizacją ich satutowych zadań o kwotę 154 267,17 zł, którą dołożono jako udział własny do środkówotrzymanych z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych

b) rozdział 60078 - zwiększono o kwotę 1 813 750 zł na realizację zadań określonych w otrzymanych promesach na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiększoną o 20% udział środków własnych w tychże zadaniach (zadania opisano w dochodach dział 600).

2.Dział 700 -zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł

a) rozdział 70005 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na nabycie odrębnego budynku magazynowego PKP w Jeleśni zlokalizowanego na działce o nr ewid.; 11178/11 o po w. zabudowy 33 m2 , kubaturze 98 m3 ( z opłatami notarialnymi) - 70 000 zł oraz Wykup prawa własności nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.11178/8, 1178/9, 11178/10 o łącznej pow. 0,2052 ha położonych w Jeleśni - 30 000 zł. Jest to zadanie, które nie zostało zrealizowane w roku 2014

3.Dział 750- wprowadzono zmiany, które nie zmieniły wydatków a mianowicie zmniejszono wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwana zadanie zlecone o kwotę 17 217 zł a zwiększono o tą samą kwotę wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin, z których to będą pokrywane brakujące wydatki.

4. Dział 801- wprowdzonozmniejszeniewydatków w projekcie "Rozwój edukacji w gminie Jeleśnia" o mylnie przyjęte środki, które zostały na rachunku bankowym na koniec roku 2014 a dotyczyły zaliczki na poczet wydatków z roku 2015.

5. Dział - 851- wprowadzono zmiany między grupami wydatków bieżących. Zmniejszono grupę wydatków bieżących jednostek budżetowych a zwiększono dotacje o kwotę 10 000 zł.

W załączniku Nr 3 - Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia w 2015r. wprowadzono zadania inwestycyjne z niniejszej uchwały Wartość wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 5 654 496,37 zł

W załączniku Nr 4 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok - wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 233 896,60 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu zwiększyły się do wysokości 764 438,65 zł. Rozchody nie uległy zmianie. Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i wynosi 469 038,65 zł i zostanie on pokryty z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 466 838 zł oraz częściowo wolymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 200,65 zł. Budżet gminy po dokonanych zmianach jest zrównoważony i wynosi 43 525 365,86 zł.

W załączniku Nr 9 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2015 roku zmniejszono wydatki bieżace na zadania statutowe a zwiększono dotacje na zadania bieżace o kwotę 10 000 zł.

W załączniku Nr 10 Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2015 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zwiększono dotacje w pkt B Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych o kwote 10 000 zł dla jednostek wyłonionych wdrodze konkursu na zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe