Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/146/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jeleśnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późń. zm.) - działając na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Jeleśnia uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr XXIV/146/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jeleśnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4033 ), w związku z nadaniem na nowo wybudowane budynki numerów, oraz sprostowania błędów pisarskich ulic w celu dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego, zmienia się opis granic okręgów nr 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12 poprzez wprowadzenie w Załączniku do uchwały następujących zmian:

1) w okręgu wyborczym nr 1 skreśla się zwrot "Smolnickich" w zamian dodaje się zwrot "Smolickich"
2) w okręgu wyborczym Nr 2 po zwrocie "Kasztanowa", dodaje się zwrot "Łąkowa"
3) w okręgu wyborczym nr 4 skreśla się zwrot "Pogórna" w zamian dodaje się zwrot "Podgórna", po zwrocie "Porzeczkowa dodaje się zwrot "Rówienki",

5) w okręgu wyborczym nr 5 "Starowiejska"(strona prawa) skreśla się zwrot
"od Nr 2 do 86" w zamian dodaje się zwrot "od Nr 2 do 84"
6) w okręgu wyborczym nr 6 skreśla się zwrot "Żarnowcowi" w zamian dodaje się zwrot "Żarnowcowa"

8) w okręgu wyborczym nr 7 skreśla się zwrot "Pindlowi" w zamian dodaje się zwrot "Pindlowa", po zwrocie "Osiedlowa" dodaje się zwrot "Pasterska" po zwrocie "Pod Pagórkiem" dodaje się zwrot "Pogodna", "Promienna", po zwrocie "Stara" dodaje się zwrot "Szczęśliwa",

9) w okręgu wyborczym nr 8 skreśla się zwrot 6, 74,184,278,
dodaje się numery 49, 66,236,349,467,539,544,547

10) w okręgu wyborczym nr 9 skreśla się nr 151, 349 dodaje się Nr 6,118,174,184,459,535,536,537,538,545,546,

11) w okręgu Nr 11 dodaje się numery 9,563,599,603,608,609,611;

10) w okręgu nr 12 dodaje się numery 550,572,589,592,600,601,602,604,605 , 606,607,610,612,614,615,616,617,618,619,620

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jeleśnia, sołectwach i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe