Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 41/VI/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2a pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 6zł miesięcznie od mieszkańca.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 15zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe