Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 42/VI/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr 25/V/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 c ust.4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 25/V/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli z § 1 uchwały w ostatnim wierszu drugiej kolumnie słowa "Kandydat wskazany przez pracownika socjalnego" zastępuje się słowami "Kandydat z rodziny korzystającej z pomocy społecznej"

2) przepis § 3 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe