Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Lelów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Lelów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalić, że deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) pod adresem internetowym http://www.epuap.gov.pl/lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod adresem: http://www.sekap.pl/przy czym załączniki do deklaracji mogą być składane w formacie PDF.

2. Elektroniczne formularze służące do przygotowania e-deklaracji są dostępne na Platformie SEKAP w ramach przypisanej do urzędu karty usługi "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" zamieszczonej w "Katalogu usług dla obywateli" - katalog "Podatki i opłaty", która zawiera stosowne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia e-deklaracji.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:

1) właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do Wójta Gminy Lelów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1) Format elektroniczny wzoru deklaracji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały określany jest w formacie XML

2) Dokument XML, o którym mowa w pkt 1, zgodny jest ze wzorcami publikowanymi w repozytorium EPUAP na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1114)

§ 5. 1. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz.262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 poz.1114), bądź certyfikatem "cc-sekap" wystawionym przez Centrum Certyfikacji SEKAP, zgodnie z art. 20a ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Lelów Nr XLIII/327/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6386).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski


Załącznik do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe