Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 55/V/2015 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 1 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 235, art. 236 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w załączniku nr 1 pn. "Dochody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2015 r." do Uchwały Nr 25/III/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2015 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w załączniku nr 2 pn. "Wydatki budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2015 r." do Uchwały Nr 25/III/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2015 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać zmiany w załączniku nr 3 pn. "Przychody na 2015 r." do Uchwały Nr 25/III/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2015 rok z późniejszymi zmianami polegającej na zwiększeniu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 38.103 zł, w tym na pokrycie deficytu 38.103 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po w/w zmianach wynosi:

- po stronie dochodów- 92.780.299,13 zł

- po stronie przychodów- 1.350.966,61 zł

- po stronie wydatków- 93.557.773,74 zł

- po stronie rozchodów- 573.492,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Jerzy Cyrulik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/V/2015
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2015 R.

Dokładność / kolejność

plan przed zmianami

zwiększenia

zmniejszenia

plan na dzień

Razem:

92 910 622,13

4 379,00

134 702,00

92 780 299,13

758

Różne rozliczenia

32 277 797,00

14,00

134 702,00

32 143 109,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

28 615 814,00

0,00

134 702,00

28 481 112,00

DOCHODY BIEŻĄCE

28 615 814,00

0,00

134 702,00

28 481 112,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

28 615 814,00

0,00

134 702,00

28 481 112,00

WW

Zadania własne powiatu

28 615 814,00

0,00

134 702,00

28 481 112,00

75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

524 063,00

14,00

0,00

524 077,00

DOCHODY BIEŻĄCE

524 063,00

14,00

0,00

524 077,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

524 063,00

14,00

0,00

524 077,00

WW

Zadania własne powiatu

524 063,00

14,00

0,00

524 077,00

852

Pomoc społeczna

20 430 837,62

4 065,00

0,00

20 434 902,62

85202

Domy pomocy społecznej

17 794 341,00

4 065,00

0,00

17 798 406,00

DOCHODY BIEŻĄCE

17 794 341,00

4 065,00

0,00

17 798 406,00

Wpływy z różnych dochodów

13 000,00

4 065,00

0,00

17 065,00

WW

Zadania własne powiatu

13 000,00

4 065,00

0,00

17 065,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

107 713,00

300,00

0,00

108 013,00

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

95 468,00

300,00

0,00

95 768,00

DOCHODY BIEŻĄCE

95 000,00

300,00

0,00

95 300,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
pieniężne

2 000,00

300,00

0,00

2 300,00

WW

Zadania własne powiatu

2 000,00

300,00

0,00

2 300,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 55/V/2015
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2015 R.

Dokładność / kolejność

plan przed zmianami

zwiększenia

zmniejszenia

plan na dzień

Razem:

93 649 993,74

142 482,00

234 702,00

93 557 773,74

600

Transport i łączność

11 678 318,69

100 000,00

100 000,00

11 678 318,69

60014

Drogi publiczne powiatowe

10 868 318,69

100 000,00

100 000,00

10 868 318,69

WYDATKI MAJĄTKOWE

9 217 378,69

100 000,00

100 000,00

9 217 378,69

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 150 000,00

100 000,00

100 000,00

7 150 000,00

WW

Zadania własne powiatu

990 000,00

100 000,00

100 000,00

990 000,00

758

Różne rozliczenia

1 298 466,00

14,00

134 702,00

1 163 778,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 298 466,00

14,00

134 702,00

1 163 778,00

WYDATKI BIEŻĄCE

1 298 466,00

14,00

134 702,00

1 163 778,00

Wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

1 298 466,00

14,00

134 702,00

1 163 778,00

WW

Zadania własne powiatu

1 298 466,00

14,00

134 702,00

1 163 778,00

801

Oświata i wychowanie

26 339 131,61

300,00

0,00

26 339 431,61

80134

Szkoły zawodowe specjalne

2 623 495,00

300,00

0,00

2 623 795,00

WYDATKI BIEŻĄCE

2 623 495,00

300,00

0,00

2 623 795,00

Wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

326 117,00

300,00

0,00

326 417,00

WW

Zadania własne powiatu

326 117,00

300,00

0,00

326 417,00

852

Pomoc społeczna

23 370 336,84

42 168,00

0,00

23 412 504,84

85202

Domy pomocy społecznej

17 794 341,00

42 168,00

0,00

17 836 509,00

WYDATKI BIEŻĄCE

17 664 341,00

42 168,00

0,00

17 706 509,00

Wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

5 039 167,00

22 168,00

0,00

5 061 335,00

WW

Zadania własne powiatu

3 667 035,00

22 168,00

0,00

3 689 203,00

Wydatki jednostek budżetowych -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 559 174,00

20 000,00

0,00

12 579 174,00

WW

Zadania własne powiatu

8 853 363,00

20 000,00

0,00

8 873 363,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 55/V/2015
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

PRZYCHODY NA 2015 ROK

Dokładność / kolejność

plan przed zmianami

zwiększenia

zmniejszenia

plan na dzień

Razem:

1 312 863,61

38 103,00

0,00

1 350 966,61

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

1 312 863,61

38 103,00

0,00

1 350 966,61

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe