Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 72/V/2015 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 1 kwietnia 2015r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 2011 S kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 260 z późn. zm.),

w porozumieniu z Zarządem Województwa Śląskiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Kłobucku, Zarządu Powiatu w Częstochowie, Zarządu Powiatu w Myszkowie, Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach, Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich, Zarządu Powiatu w Oleśnie, Wójta Gminy Przystajń oraz Wójta Gminy Ciasna

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 30 czerwca 2015 r. pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej nr 2011 S, od południowej granicy działki nr 120 km. 5 obręb Zborowskie gm. Ciasna do obiektu mostowego na rz. Liswartą poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

2. Przebieg drogi pozbawionej kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Ciasna obrazuje załącznik mapowy do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Cyrulik


Załącznik do Uchwały Nr 72/V/2015
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

LEGENDA

1. - odcinek drogi powiatowej przewidziany do wyłączenia z użytkowania


Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Nr 72/V/2015

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 2011 S kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

W związku z koniecznością dostosowania sieci dróg powiatowych do ich faktycznej roli w układzie drogowym powiatu lublinieckiego oraz do wymogów wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm) Zarząd Powiatu w Lublińcu wnosi o podjecie uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania odcinka drogi powiatowej nr 2011 S, od skraju lasu ALP (tj. od południowej granicy działki nr 120 km. 5 obręb Zborowskie) do obiektu mostowego nad rz. Liswartą.

Droga ta stanowi przedłużenie ulicy Wczasowej w m. Zborowskie o długości ok. 3,1 km, nie spełnia kryteriów technicznych dla drogi powiatowej i w rzeczywistości jest drogą gruntową (duktem leśnym), przebiegającą przez kompleks ALP Nadleśnictwa Lubliniec, wykorzystywaną głównie w celach prowadzenia gospodarki leśnej. Służy ona także jako droga dojazdowa do terenu rekreacyjnego - ośrodka wczasowego "Brzegi", obiektu mostowego nad rz. Liswarta oraz do m. Kluczno.

Obiekt mostowy zlokalizowany w ciągu dotychczasowej drogi powiatowej pozostanie w zarządzie Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Droga powiatowa przebiega w obrębie Zborowskie, po następujących działkach stanowiących własność Skarbu Państwa: nr 120 km. 5, nr 25 km. 2, nr 37 km. 3. Na odcinku o długości ok. 580 m droga ta nie posiada ewidencyjnie wydzielonej działki gruntowej oraz nie posiada linii rozgraniczających. Wchodzi ona w skład nieruchomości oznaczonych jako działka geodezyjna nr 126/32 km. 3. Zgodnie z zapisem z rejestru gruntów działka ta stanowi własność Skarbu Państwa, we władaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Lubliniec.

Nadleśnictwo Lubliniec wyraziło chęć przejęcia w/w drogi po wyłączeniu jej z użytkowania.

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej 2011 S kategorii drogi powiatowej i wyłączenia jej z uzytkowania uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu w Kłobucku, Zarządu Powiatu w Częstochowie, Zarządu Powiatu w Myszkowie, Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach, Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich, Zarządu Powiatu w Oleśnie oraz Wójt Gminy Ciasna.

Uchwałą nr 404/25/V/2015 z dnia 19.03.2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego uzgodnił pozbawienie kategorii dróg powiatowych przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2011 S, celem wyłączenia z użytkowania jako drogi publicznej z przeznaczeniem na drogę wewnetrzną będącą w zarządzie Lasów Państwowych.

Załącznik - mapa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe