Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/77/15 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz.594 z późn.zm.) oraz art.12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Utworzyć na terenie miasta Piekary Śląskie 4 (cztery) obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i w domach pomocy społecznej:

1) Obwód głosowania Nr 14 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul.ks. Jana Ficka 1 w Piekarach Śląskich,

2) Obwód głosowania Nr 17 w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dra J.Daaba przy ul.Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich,

3) Obwód głosowania Nr 19 w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich pw. Św. Łukasza przy ul.Szpitalnej 11 w Piekarach Śląskich,

4) Obwód głosowania Nr 30 w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Teodora Trautmana 4 w Piekarach Śląskich.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Piotr Buchwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe