Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/82/15 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na 2015 r. o kwotę per saldo 387.105,-zł zgodnie z tabelą nr 1, 1a i 1b, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 387.105,-zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2015 r. o kwotę per saldo 417.105,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 387.105,-zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 30.000,-zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.

§ 4. Zwiększyć planowany deficyt budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 30.000,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Zwiększyć plan przychodów budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 30.000,-zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6. Dokonać zmian planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na 2015 r. zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Piotr Buchwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/82/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/82/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/82/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 1b


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/82/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/82/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 2a


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/82/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 2b


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/82/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 3


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/82/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe