Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 32(VII)15 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za styczeń i luty do 10 marca danego roku;

2) za marzec i kwiecień do 10 maja danego roku;

3) za maj i czerwiec do 10 lipca danego roku;

4) za lipiec i sierpień do 10 września danego roku;

5) za wrzesień i październik do 10 listopada danego roku;

6) za listopad i grudzień do 31 grudnia danego roku.

2. Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych przez część roku uiszcza się w danym roku bez wezwania za cały rok w terminie do 10 lipca danego roku.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 określa uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Właściciele nieruchomości opłatę będą uiszczać bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Gminy w Poraju bądź u sołtysa danego sołectwa upoważnionego do pobierania opłat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 346(XLV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak


Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwał Rady Gminy Poraj

w sprawie:

1. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

3. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

5. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie w/w. uchwał wynika ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami )- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 87 ).

W związku z opinią Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4.02.2015 r. ,,(…) gminy powinny jednak niezwłocznie przystąpić do podejmowania uchwał w oparciu o znowelizowaną treść art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (…)" oraz komunikatem Ministerstwa Środowiska z dnia 30.01.2015 r., w którym MŚ rekomenduje gminom podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zasadnym jest podjęcie Uchwał wymienionych w powyższych pkt.: 1, 3.

Ponadto, nowelizacja przedmiotowej ustawy wprowadza obowiązek określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanej przez część roku- zgodnie z art. 6j ust. 3b oraz 3 c ustawy- projekty uchwał wymienione w pkt. 2, 3. 4, 5.

Nowelizacja w/w. ustawy wprowadziła w art. 1a obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ( odesłanie do art. 23 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zmianami ) stąd konieczność zmian uchwał wymienionych w pkt. 3, 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe