Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 35(VII)15 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) art. 6k ust. 1 pkt 1 ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 3b, ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn zmianami)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujacych daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2 niniejszej uchwały.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skaładanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, której wzór określa uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 2. 1. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej jest zróżnicowana i wynosi w zależności od ilości zamieszkujących osób:

a) 1 osoba- 7,00 zł/osoba,

b) 2 osoby- 6,50zł/osoba,

c) 3 osoby- 6,00 zł/osoba,

d) 4 osoby- 5 zł/osoba,

e) 5 osób i powyżej- 4,50 zł/osoba.

2. W przypadku niedopełnienienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej wynosi, za każdy miesiąc, w którym przypadek taki zostanie stwierdzony:

a) 1 osoba- 14,00 zł/osoba,

b) 2 osoby- 13,00 zł/osoba,

c) 3 osoby- 12,00 zł/osoba,

d) 4 osoby- 10,00 zł zł/osoba,

e) 5 osób i powyżej- 8,50 zł/osoba.

3. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej wynosi 6,00 zł /osoba.

4. W przypadku niedopełnienienia obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, które nie sa zbierane i obierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej wynosi 12,00 zł/osoba za każdy miesiąc, w którym przypadek taki zostanie stwierdzony.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na którytch nie zamieszkuja mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala sie miesięczną stawkę za pojemnik:

a) 80l - 14,00 zł,

b) 120l - 16,00 zł,

c) 140l - 18,00 zł,

d) 240l - 26,00 zł,

e) 770l - 55,00 zł,

f) 1100l - 80,00 zł,

g) 7m3 - 650,00 zł.

2. W przypadku niedopełnienienia przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, miesięczna stawka za pojemnik wynosi, za każdy miesiąc, w którym przypadek taki zostanie stwierdzony:

a) 80l - 25,00 zł,

b) 120l - 28,00 zł,

c) 140l - 30,00 zł,

d) 240l - 40,00 zł,

e) 770l - 120,00 zł,

f) 1100l - 170,00 zł,

g) 7m3 - 1 000,00 zł.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 ust. 1 lub 2.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, której wzór określa uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. 1. Ustala się na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 92,30 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się na nieruchomościach, na których znajdują sie domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 184, 60 za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za każdy stwierdzony przypadek w danym roku .

3. Ryczałtowa stawka opłaty za rok, od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane przez część roku, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospadarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, której wzór określa uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

4. Odbiór odpadów z nieruchomości, o których mowa w ust. 1, w ramach uiszczanej opłaty, o której mowa w ust. 2 i 3, jest od maja do września danego roku. W przypadku przebywania na nieruchomościach, o których mowa powyżej, w miesiącach innych niż maj-wrzesień danego roku odbiór odpadów będzie odbywał na telefoniczne zgłoszenie do tut. Urzędu [nr telef.: (34) 314 52 51].

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 273 (XXXVI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak


Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwał Rady Gminy Poraj

w sprawie:

1. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

3. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

5. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie w/w. uchwał wynika ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami )- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 87 ).

W związku z opinią Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4.02.2015 r. ,,(…) gminy powinny jednak niezwłocznie przystąpić do podejmowania uchwał w oparciu o znowelizowaną treść art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (…)" oraz komunikatem Ministerstwa Środowiska z dnia 30.01.2015 r., w którym MŚ rekomenduje gminom podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zasadnym jest podjęcie Uchwał wymienionych w powyższych pkt.: 1, 3.

Ponadto, nowelizacja przedmiotowej ustawy wprowadza obowiązek określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanej przez część roku- zgodnie z art. 6j ust. 3b oraz 3 c ustawy- projekty uchwał wymienione w pkt. 2, 3. 4, 5.

Nowelizacja w/w. ustawy wprowadziła w art. 1a obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ( odesłanie do art. 23 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zmianami ) stąd konieczność zmian uchwał wymienionych w pkt. 3, 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe