Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 39(VII)15 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Działając na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

- art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 t.j.),

- art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w wysokości 12 złotych za każde 8 m2.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Opłata targowa na terenie Gminy Poraj z wyłączeniem miejscowości Żarki Letnisko pobierana jest przez inkasenta p. Zygmunta Skrzypca, który otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 858 zł brutto.

3. W miejscowości Żarki Letnisko inkasentem zostaje p. Stanisław Bańkowski do pobierania opłaty targowej w drodze inkasa, który otrzyma wynagrodzenie miesięczne stanowiące 15% zainkasowanej kwoty.

4. Inkasent pobierający opłatę jest zobowiązany do wydawania podmiotowi uiszczającemu opłatę urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.

5. Całość wpływów z pobranej opłaty targowej, inkasent ma obowiązek wpłacać raz w tygodniu na konto Urzędu Gminy w Poraju.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Poraj Nr 424(LIV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 23 października 2014 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe