Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 40(VII)15 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 217)

Rada Gminy Poraj
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju.

2. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju zatwierdzony Uchwałą Nr 290(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 27 czerwca 2013 roku .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak


Załącznik
do Uchwały Nr 40(VII)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015 r.

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą działający pod firmą "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju" , zwany dalej "SP ZOZ" prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą "Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia" zwany w treści statutu "Ośrodkiem".

2. SP ZOZ działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.217) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

- innych aktów normatywnych dotyczących podmiotów leczniczych,

- niniejszego Statutu,

- przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym " SP ZOZ" jest Rada Gminy Poraj.

2. Nadzór nad "SP ZOZ" sprawuje Rada Gminy Poraj.

§ 3. 1. Siedziba " SP ZOZ" mieści się w Poraju ul. 3-go Maja 25.

2. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany w Statucie.

§ 4. Obszar działania "SP ZOZ"obejmuje teren Gminy Poraj oraz inny obszar według zawartych umów.

§ 5. 1. "SP ZOZ" podlega wpisowi do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

2. SP ZOZ uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

II. Cel i zadania Ośrodka , jako przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

§ 6. Podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

§ 7. Do zadań Ośrodka należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) ginekologii i położnictwa,

b) okulistyki,

c) chirurgii ogólnej,

d) otolaryngologii,

e) neurologii,

f) diabetologii,

g) kardiologii,

h) urologii,

i) medycyny pracy,

j) chorób naczyń,

k) rehabilitacji leczniczej,

l) zdrowia psychicznego,

ł) leczenia uzależnień,

m) logopedii,

n) rehabilitacji medycznej,

o) endokrynologii,

p) hipertensjologii;

3) badania diagnostyczne: EKG, badania Holtera, badania przepływów naczyniowych, próby wysiłkowe i analityka medyczna;

4) zabiegi pielęgniarskie;

5) środowiskowa i długoterminowa opieka pielęgniarska;

6) zabiegi rehabilitacji leczniczej;

7) orzekanie o opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy;

8) działanie profilaktyczne, w tym szczepienia ochronne;

9) zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży z zakładów wychowania i nauczania;

10) wykonywanie badań profilaktycznych u osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców;

11) medycyna szkolna- profilaktyka zdrowotna i pomoc przedlekarska dla dzieci;

12) promocja zdrowia.

III. Organy ośrodka i struktura organizacyjna.

§ 8. Organami Ośrodka są:

1. Kierownik.

2. Rada Społeczna.

§ 9. 1. Z kierownikiem Ośrodka podmiot tworzący zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z

przepisami art. 49 ustawy o działalności leczniczej.

2. Kierownik stoi na czele Ośrodka, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka i pełni funkcję pracodawcy

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

4. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem.

5. Kierownik spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.

§ 10. 1. Zakres działania Ośrodka i organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny.

2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustala Kierownik i przedkłada go do akceptacji Radzie Społecznej.

§ 11. 1. Przy Ośrodku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym kierownika Ośrodka.

2. Rade Społeczną powołuje i odwołuje podmiot tworzący.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.

4. W skład Rady Społecznej wchodzi Przewodniczący - Wójt Gminy lub przedstawiciel Wójta Gminy i 8 członków.

5. Rada Społeczna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

6. Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i opinie w formie uchwały.

7. Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście.

8. Rada Społeczna działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej, niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Gminy Poraj, określającego w szczególności: sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy oraz sposób podejmowania prawomocnych uchwał.

9. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Kierownik Ośrodka.

§ 12. 1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Ośrodka oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Ośrodku.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 13. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji:

1) na wniosek podmiotu delegującego w skład Rady Społecznej,

2) złoźenia rezygnacji z funkcji członka,

3) w przypadku skazania członka prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.

§ 14. Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawienie podmiotowi, który utworzył Ośrodek wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania nagród Kierownikowi Ośrodka,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

e) regulaminu organizacyjnego,

f) statutu Ośrodka.

2. Przedstawienie Kierownikowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finnsowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i niniejszym Statucie.

§ 15. 1. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 16. W skład Ośrodka wchodzą:

I. Poradnie:

1. Poradnia ogólna,

2. Poradnia dla dzieci,

3. Poradnia ginekologiczno-położnicza,

4. Poradnia okulistyczna,

5. Poradnia chirurgii ogólnej,

6. Poradnia neurologiczna,

7. Poradnia diabetologiczna,

8. Poradnia kardiologiczna,

9. Poradnia urologiczna,

10. Poradnia medycyny pracy,

11. Poradnia chorób naczyń,

12. Poradnia otolaryngologiczna,

13. Poradnia zdrowia psychicznego,

14. Poradnia leczenia uzależnień,

15. Poradnia logopedyczna,

16. Poradnia rehabilitacji medycznej,

17. Poradnia endokrynologiczna,

18. Poradnia hipertensjologiczna.

II. Gabinety:

1. Gabinet rehabilitacji,

2. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (POZ),

3. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

4. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,

5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (poradni specjalistycznych),

6. Gabinet higieny szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej,

7. Gabinet higieny szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu,

8. Gabinet higieny szkolnej przy Szkole Podstawowej w Poraju,

9. Gabinet higieny szkolnej przy Szkole Podstawowej w Choroniu,

10 Gabinet higieny Szkolnej przy Gimnazjum w Poraju.

III. Pracownie:

1. Pracownia USG,

2. Pracownia badań naczyniowych.

IV. Punkt szczepień.

V. Laboratorium analityczne.

§ 17. 1. Szczegółowy zakres działania i organizacji wewnętrznej jednostek organizacyjnych i komórek funkcjonalnych wchodzących w skład Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny.

2. Zależnie od potrzeb Kierownik Ośrodka za zgodą podmiotu tworzącego może reorganizować i tworzyć inne jednostki i komórki Ośrodka lub likwidować już istniejące.

3. Utworzenie lub likwidacja jednostki organizacyjnej czy komórki funkcjonalnej wiążąca się rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Ośrodka musi być zaopiniowana przez Radę Społeczną.

IV. Forma gospodarki finansowej i fundusze.

§ 18. 1. Ośrodek prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody podmiotu tworzącego.

§ 19. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w:

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

- innych przepisach finansowych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 20. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy ustalony przez Kierownika.

§ 21. Kierownik sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz z rachunkiem wyników, które podlega weryfikacji i zatwierdzeniu stosownie do odrębnych przepisów.

§ 22. Ośrodek prowadzi rachunkowość na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 23. 1. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniono w pkt. 1,

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

4) z dzierżawy i najmu pomieszczeń.

2. Ośrodek może otrzymywać środki publiczne na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

2) remonty,

3) inne, niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,

4) pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i w podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

5) realizacje programów wieloletnich,

6) na realizacje innych zadań określonych w odrębnych przepisach,

7) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Dotacje budżetowe przyznają podmioty zgodnie z ustawa o działalności leczniczej.

§ 24. 1. Wartość majątku Ośrodka określają:

a) fundusz założycielski,

b) fundusz Ośrodka.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej części mienia komunalnego.

3. Fundusz Ośrodka stanowi wartość majątku po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 25. Ośrodek samodzielnie decyduje o podziale zysku.

§ 26. Ośrodek pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

V. Postanowienia końcowe.

§ 27. 1. Statut SP ZOZ uchwala Rada Gminy Poraj.

2. Zmiany w Statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Statutu SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju.

Podjęcie uchwały związane jest z wnioskiem Kierownika SP ZOZ GOZ w Poraju o dopisanie do Statutu SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju /w §16 ust. II /gabinetów higieny szkolnej przy Szkołach Podstawowych w Kuźnicy Starej, Jastrzebiu, Poraju i w Choroniu oraz przy Gimnazjum w Poraju.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe