Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 48(VII)15 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołąch podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poraj

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poraj:

1) dzieci obojga rodziców pracujących - 2 pkt.,

2) dzieci, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa rekrutacja w danym przedszkolu, w przypadku obojga rodziców pracujących (lub: pod warunkiem, że obydwoje rodziców pracuje) - 3 pkt.;

3) zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu 8 godzin dziennie i powyżej - 2 pkt.;

4) dzieci z rodzin w udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, pozostających pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierających zasiłek rodzinny - 2 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:

- oświadczenie rodzica/ów o miejscu pracy,

- oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola,

- oświadczenie rodzica/ów o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły.

§ 3. Traci moc Uchwała nr 23(VI)15 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poraj.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe