Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 49(VII)15 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 tj. z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 t.j. z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465), art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego powierza się sołtysom wsi Gminy Poraj oraz innym wyznaczonym osobom.

§ 2. Ustala się inkasentów i wynagrodzenie za inkaso dla poszczególnych sołectw:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Wynagrodzenie

1.

PORAJ

CABAN BARBARA

5%

2.

JASTRZĄB

KUC EDWARD

8%

3.

GĘZYN

PODSIADLIK JAN

13%

4.

DĘBOWIEC

OCIEPKA ANNA

31%

5.

KUŹNICA STARA

OCIEPKA TERESA

12%

6.

ŻARKI LETNISKO

KAMIŃSKI ANDRZEJ

5%

7.

CHOROŃ

MIZERA EDWARD

8%

8.

MASŁOŃSKIE

WIDAWSKI SŁAWOMIR

10%

§ 3. Wynagrodzenie z tytułu inkaso będzie wypłacane w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.

§ 4. Ustala się terminy płatności dla inkasentów: - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr 331(XLIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe