Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i zwolnień z opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6j i 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm..) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Rajcza ustala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Ustala się że, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, opłata od jednego mieszkańca wynosi 7 zł. miesięcznie.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty w wysokości 14 zł. miesięcznie jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2.

Rada Gminy zwalania w 20% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, właściciela nieruchomości (na której zamieszkują mieszkańcy), te gospodarstwa domowe w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza

§ 4.

Traci moc uchwała nr LXVII/361/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe