Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) art.12 § 4 i 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz.112 z późn. zm.) - działając na wniosek Wójta Gminy Rajcza

Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r. tworzy się w gminie Rajcza jeden odrębny obwod głosowania.

§ 2.

Numer i granicę obwodu oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Rajcza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik do Uchwały Nr v/45/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 marca 2015 r.

Numer i granice odrębnego obwodu głosowania oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej w gminie Rajcza

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

9

Część sołectwa Rajcza
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rajczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rajczy
34-370 Rajcza ul. Ujsolska 35

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe