Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/46/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rajcza Nr IV/38/2015 z dnia 13 lutego 2015 r. w prawie zmiany uchwały w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) i art. 6 ust.12, art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 465) Rada Gminy Rajcza postanawia co następuje:

§ 1.

.§ 4 pkt. 1 uchwały Rady Gminy Rajcza Nr IV/38/2015 r. z dnia 13 lutego 2015 r. otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała, o której mowa w § 1 pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz w prasie gminnej.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe