Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/48/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885)

Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje :

W Uchwale Rady Gminy Rajcza III / 13 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 134.802,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 6.368,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4.

1. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej oświatowej

(-452.732,-) zwiększeniem środków na wybory Prezydenta RP (17.930,-) przyjęciem promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych "Przebudowa drogi gminnej nr 642 149 S" Do Klimasów" w Soli oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 642 124 S "Do Mików" w Soli ( 300.000,-) oraz zmian wynagrodzeń osób zajmujących się naliczaniem i poborem opłaty śmieciowej z działu administracji do działu gospodarki komunalnej. Decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach z dniem 16 lutego 2015 roku zostały umorzone pożyczki w łącznej kwocie 84.028,30 w związku z czym zmniejszono rozchody w roku 2015 o 36.028,30 a w latach następnych 48.000,00zl.

1

Planowane dochody budżetowe

-

33.053.428,00

2

Planowane wydatki budżetowe

-

31.988.101,48

3

Nadwyżka budżetu ;

-

1.065.326,52

Przeznaczona na spłatę kredytów

-

1.065.326,52

4

Rozchody ( spłaty)

-

1.170.468,22

kredytów bankowych

-

1.036.400,00

pożyczek

-

134.068,22

w tym:

na realizację projektów

-

91.071,52

5

Przychody

-

105.141,70

kredyty bankowe

-

105.141,70

pożyczki

-

0

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/48/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/48/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/48/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/48/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/48/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe