Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/42/2015 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4, 6 i 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta Skoczowa

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Dokonuje się utworzenia w Gminie Skoczów 3 odrębnych obwodów głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Obwody głosowania wymienione w załączniku do niniejszej uchwały obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Rajmund Dedio


Załącznik do Uchwały Nr VII/42/2015
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 marca 2015 r.

Numery i granice odrębnych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skoczów

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

22

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks"

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks"

ul. Sportowa 13

43-430 Skoczów

23

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu

ul. Zamek 132

43-430 Pogórze

24

Centrum Psychiatrii w Katowicach - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Katowicka 21

43-430 Skoczów

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe