Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 1 kwietnia 2015r.

do Porozumienia nr 67/KT/2012 z dnia 29.06.2012r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)

zostaje zawarty pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:
Stanisław DąbrowaWicemarszałek Województwa Śląskiego
Aleksandra SkowronekWicemarszałek Województwa Śląskiego
zwanym dalej "Przekazującym",
a
Powiatem Zawierciańskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
Krzysztof WronaStarosta Powiatu Zawierciańskiego
Konrad KnopWicestarosta Powiatu Zawierciańskiego
zwanym dalej "Przejmującym"
aneks nr 4 o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian określonego powyżej Porozumienia:
1) w §3 wprowadza się pkt 5d o następującym brzmieniu: 5d. W I półroczu 2015 roku przyjmuje się wskaźnik
n1 =17 490 zł/km oraz n2 =13 405 zł/km, w związku z czym dotacja na realizację zadań objętych Porozumieniem w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wynosi 1 525 350 zł (w zaokrągleniu do złotych),
2) dokonuje się zmiany ww. Porozumienia poprzez zmianę załącznika Nr 1 "Wykaz Dróg Wojewódzkich-Powiat Zawierciański". Aktualny załącznik Nr 1 "Wykaz Dróg Wojewódzkich-Powiat Zawierciański"
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu stanowi integralną część przedmiotowego Porozumienia.

§ 2.

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego Porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca

Strona Przejmująca

WICEMARSZAŁEK


Stanisław Dąbrowa


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Skowronek

STAROSTA


Krzysztof Wrona


WICESTAROSTA


Konrad Knop


Załącznik do Aneksu Nr 4
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia....................2015 r.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia
w sprawie powierzenia Powiatowi Zawierciańskiemu zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH
POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

DW 790 - od granicy m. Dąbrowa Górnicza do DW 794 (Pilica)

24,3 km

DW 791 - od granicy Powiatu Zawierciańskiegodo granicy Województwa Małopolskiego

13,5 km

DW 794 - od DK 46 (Lelów) do granicy Województwa Małopolskiego (Pilica)

31,2*km

DW 795 - od granicy Województwa Świętokrzyskiego do DK 78 Szczekociny

9,4 km

DW 796 - od DK 78 (Zawiercie) do granicy miasta Dąbrowa Górnicza

12,9 km

Razem

91,3 km


* w tym długość odcinka drugiej jezdni (przeciwny kierunek) DW 794 w m. Pilica -dł. 0,1 km

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe